legalitzacions

Les instal·lacions d’electricitat,  gas, climatització, energia solar tèrmica i telecomunicacions es regeixen per una normativa molt concreta que obliga als seus propietaris posar-les en coneixement del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis que es requereix en cada cas i que ESITEC desenvolupa són:

  • Projecte tècnic de legalització de la instal·lació elèctrica
  • Projecte tècnic de legalització de la instal·lació de climatització
  • Projecte tècnic de legalització de la instal·lació de telecomunicacions
  • Projecte tècnic de legalització de la instal·lació de gas
  • Direcció d’obra
  • Gestions i tràmits amb l’administració
  • Gestions i tràmits amb l’Entitat d’inspecció i Control
  • Certificació final
  • Butlletins de les instal·lacions